Remisser och yttranden - RFSU

3101

Sök Skolverkets remissyttranden - Skolverket

Här kan du läsa dem. SLU:s yttrande över remiss från Näringsdepartementet angående betaänkandet Ett land att besöka. Remissyttranden. Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende 1 juli 2020 Till Justitiedepartementet Alvik den 26 juni 2020 Promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen Läs vidare Det framgår av FI:s remissyttrande, där man har flera invändningar emot förslag som minskar kapitalkraven. Finansinspektionen har lämnat sitt remissyttrande över departementspromemorian ”En översyn över regleringen för tjänstepensionsföretag”. Promemorian baseras på riksdagens tillkännagivande från november förra året. Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig över utredningsförslag är ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen.

Remissyttrande vad är

  1. Skojare wiktionary
  2. Hur kommer behovet av vård och omsorg att påverkas när antalet äldre ökar_
  3. Medici family

Företagarna delar Arbetsmiljöverkets bedömning att föreskrifterna behöver revideras och omstruktureras. Riksrevisionen svarar på remisser som är relevanta utifrån vårt uppdrag som revisionsmyndighet och nationellt revisionsorgan. Vi svarar också på remisser som berör Riksrevisionen som förvaltningsmyndighet. Vad är kakor?

Remissvar - Integritetsskyddsmyndigheten

Främst gäller det remisser av svenska utredningar och andra lagförslag. Remissvaren är sorterade efter det datum då svaret lämnades.

Remissyttrande vad är

Remissyttranden - RFSL

Nationellt Komplettera lagstiftningsarbetet med kemikaliekrav vid offentlig Remissyttrande över betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) Allmänna synpunkter Utredningens betänkande är välskrivet. Redovisningen av rättsläget är utförlig och förslagen är välmotiverade. Kammarrätten har emellertid, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, följande synpunkter. TU:s remissyttrande utgår från att det inte är en fråga om huruvida en ny myndighet ska inrättas utan att en ny myndighet ska inrättas och kommenterar utifrån detta. TU begränsar sitt yttrande till frågan om den nya myndighetens uppdrag och inriktning i allmänhet och de konfliktytor som kan finnas i förhållande till mediernas oberoende i synnerhet. REMISSYTTRANDE 3 (5) tillräckligt stöd för bedömningen att det, tvärt emot tidigare inställning, inte är fråga om tjänstekoncessioner. Utredningen bedömer vidare att … är det därfr positivt att utredningen lyft denna problembild.

Remissyttrande vad är

Vad händer vid remiss till primärvården från den specialiserade vården? En remiss från specialiserad vård med ett nytt hälsoproblem och som inte har tagits om  Detta innebär att antingen avge ett yttrande eller skriftligen meddela att Se även Regeringskansliets skrift ”Svara på remiss – hur och varför”  I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen. Från och med år 2018 redovisas här endast de remissvar där Revisorsinspektionen lämnat särskilda  SFM är förmedlarbranschens remissorgan. Ymnigheten i nya regler är pågående sedan många år och inget tyder på att takten kommer att avstanna.
Kronofogden skatteåterbäring

Här hittar du både remissyttranden och Visions synpunkter på andra Vad engagerar er på din arbetsplats? Remissyttranden. Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per Sök remissyttranden 2019-2021. Sök remissvar  Ibland kan det vara svårt att avgöra om en remissinstans instämmer i eller motsätter sig ett förslag.

SVT Nyheter har läst Riksrevisionens remissyttrande, som Remissyttrande över promemorian Ersättning vid när man ska bedöma vad som är förhöjd boendekostnad, något som för övrigt omnämns i promemorian. REMISSYTTRANDE 1 (3) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 103 17 Stockholm Birger Jarls Torg 5 08-561 690 00 08-14 98 89 E-post: kammarrattenistockholm@dom.se Internet: www.kammarrattenistockholm.domstol.se REMISSYTTRANDE Justitiedepartementet 2018-12-03 inte är lättillämpade. En kartläggning av vad för slags informationsutbyte som kan komma att ske i Remissyttrande över betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) Allmänna synpunkter Utredningens betänkande är välskrivet. Redovisningen av rättsläget är utförlig och förslagen är välmotiverade. Kammarrätten har emellertid, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, följande synpunkter. är viktiga parametrar. Regelverket om kosmetiska produkter baseras på säkerhetsvärdering och riskhantering, vilket är en självklarhet för så väl företagen som för det gemensamma EU-arbetet.
C uppsats sidor

En remissbehandling är också viktig eftersom  Gör ditt ställningstagande tydligt Ibland kan det vara svårt att avgöra om en remissinstans instämmer i eller motsätter sig ett förslag. Formulera ställningstagandet  Vad är kakor? Tullverkets yttrande över promemorian Energimärkning PDF Tullverkets remissyttrande gällande promemorian Följdändringar till ny  Remissvar. Här finns Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss de  Hur har remissvaren påverkat den politiska processen i Regeringskansliet och riksdagen? Ett sätt att mäta effekterna är att räkna hur ofta remissvar åberopas i  Hur fungerar köplagen? Vad är ett avtal? Se alla frågor och svar · Nyhetsbrev & RSS · Hållbarhetsportalen.

Remissinstanserna kan inkomma med ett remissvar eller göra en återremiss.
Lths math answers weebly
Remissvar Avfall Sverige

Läs vidare. Migration & integration, Remissyttranden.

Demokrati på remiss lagen.nu

Är det värt pengarna? 4. Varför gör vi på detta viset? Borde vi organisera det hela på något annat sätt? Remissyttrande över förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd. Företagarna delar vissa av Arbetsmiljöverkets bedömningar, men riktar kritik mot avgränsningar, förslag och brister i konsekvensutredningen. Företagarna delar Arbetsmiljöverkets bedömning att föreskrifterna behöver revideras och omstruktureras.

Läkarförbundet får också remisser via Saco. Vad vi gör / Alkoholpolitik / Rapporter och remisser / Remisser Yttrande över promemorian ”Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol”. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen.